รวันดากับแนวทางส่งเสริมการลงทุน

614รวันดากับแนวทางส่งเสริมการลงทุน

เสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้รวันดามีภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนสูงที่สุดในภูมิภาคแอฟริกา อีกทั้งยังมีความสะดวกในการดำเนินธุรกิจสูง จนเป็นประเทศที่น่าจับตามองสำหรับการลงทุน

            ปัจจุบัน รวันดามีหน่วยงานที่ชื่อว่า “Rwanda Development Board” (RDB) ซึ่งรับผิดชอบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมการเติบโตของภาคเอกชน และมีศูนย์ One-Stop Centre ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจอย่างครบครันโดยจะมีกรอบเวลาในการให้บริการและแจ้งผลการอนุมัติในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน

            รัฐบาลรวันดาให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการผลิตสิ่งทอ เภสัชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ การแปรรูปทางการเกษตร ยิ่งกว่านั้น รวันดายังมุ่งส่งเสริม Niche product พร้อมทั้งการเพิ่มความหลากหลายให้กับภาคการท่องเที่ยว และการพัฒนาระบบพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

            นอกจากนี้ รวันดายังมีกฎหมายส่งเสริมการลงทุนปี ค.ศ. 2015 ที่ได้ให้สิทธิประโยชน์มากมาย เช่น การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือเพียงร้อยละ 15 จากร้อยละ 30 หากดำเนินการได้ครบเงื่อนไขที่กำหนด การยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักร การหักค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง (accelerated depreciation) ได้ถึงร้อยละ 50 ในช่วงปีแรกของการดำเนินการ และหากการลงทุนมีมูลค่าถึง 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี (tax holiday) ถึง 7 ปี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถออกใบอนุญาตให้แรงงานต่างชาติได้ 2-3 คน ตลอดจนขออนุมัติเพิ่มได้หากเป็นสาขาอาชีพที่ขาดแคลนในรวันดา

            รวันดามีเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 9 แห่ง เขตที่กำลังได้รับการพัฒนาคือเขตเศรษฐกิจพิเศษกรุงคิกาลี (Kigali Special Economic Zone-KSEZ) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Phase I มีพื้นที่ 98 เฮกตาร์ และมีการจับจองพื้นที่ครบแล้ว และ Phase II มีพื้นที่ 178 เฮกตาร์ ซึ่งมีการแบ่งสรรพื้นที่สำหรับ Recreational area และ ICT Park RDB (มหาวิทยาลัยและศูนย์นวัตกรรม) ด้วย ทั้งนี้ RDB มีแผนจะสร้าง Phase III เพิ่มเติมในพื้นที่ติดกันซึ่งอยู่ในระหว่างการเจรจาเวนคืนที่ดิน

            อุตสาหกรรม ใน KSEZ มีทั้งผลิตเพื่อเน้นการบริโภคในประเทศ และเพื่อการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านของรวันดา โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภัณฑ์กระดาษ อุปกรณ์ก่อสร้าง และการแปรรูปทางการเกษตร ทั้งนี้ รวันดายังมีกฎหมายห้ามผลิตและใช้ถุงพลาสติกมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 จึงเป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยกระดาษในการเข้ามาทำตลาดในรวันดาอีกด้วย

ที่มาข่าวจาก : สถานเอกอัครราชทูต / คณะผู้แทนถาวร ณ กรุงไนโรบี


ลงทะเบียนเข้างาน Pre-VISITOR Online ได้แล้ววันนี้ พร้อมลุ้นจับรางวัลของรางวัลพิเศษภายในงานทุกวัน :
ลงทะเบียน คลิ๊กเลย!!!

Pre Register ASEAN Fair 2017

 

sendLINE

Comment