ทราบขั้นตอนจาก FSSAI ก่อนส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไทยไปอินเดีย

527ทราบขั้นตอนจาก FSSAI ก่อนส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไทยไปอินเดีย

“อินเดีย” นับเป็นตลาดบริโภคขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ทั้งพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนที่เริ่มเปิดรับวัฒนธรรมอาหารการกินและเกิดการผสมผสานวัตถุดิบต่างท้องที่มากขึ้น โดยสถาบัน McKinsey คาดการณ์ว่าภายในปี 2568 ตลาดบริโภคของอินเดียจะเติบโตเป็นอันดับ 5 ของโลก ด้วยประชากรกว่า 1,200 ล้านคน นั่นหมายถึงอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของอินเดียจะต้องพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากปัจจุบัน ทำให้ปัจจัยด้าน “คุณภาพและมาตรฐาน” เป็นสิ่งชี้วัดสำคัญที่รัฐบาลอินเดียคาดหวังจากตลาดวัตถุดิบรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่จะนำมาป้อนสู่ตลาดบริโภคในอนาคต

             ที่ผ่านมาหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย หรือ Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสวัสดิการสุขภาพและครอบครัว

(Ministry of Health & Family Welfare) จะเป็นผู้คัดกรอง ตรวจสอบการผลิต การจำหน่าย และการกระจายสินค้าบริโภคทั้งที่มาจากภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศด้วยมาตรการขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเข้มงวด ก่อนถึงประชาชนผู้บริโภค เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุมพิเศษและอ่อนไหวอาทิ วัตถุดิบทางการเกษตร ผัก ผลไม้ หรืออาหารแปรรูปประเภทต่าง ๆ

             สำหรับการนำเข้า “ผลิตภัณฑ์อาหาร” หรือ “วัตถุดิบ” ก่อนจะวางขายในประเทศอินเดียได้ จำเป็นต้องได้รับใบรับรองชื่อว่า No Objection Certificate : NOC จาก FSSAI ควบคู่กับการยืนยันจาก National Codex Committee : NCC ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยและได้รับอนุญาตให้นำออกจากคลังสินค้าศุลกากร พร้อมกระจายออกจำหน่ายสู่ตลาดได้ โดยต้องมีเอกสารครบถ้วนตามระเบียบ เช่น ใบรับรองแหล่งกำเนิดและเอกสารรายงานผลวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ที่ระบุผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการเรื่องสารปนเปื้อน สารตกค้าง การเคลือบสาร รวมถึงเอกสารสุขอนามัยพืช และการติดฉลาก เป็นต้น

             เริ่มจาก ผู้นำเข้า ต้องยื่นขอใบอนุญาตและปฏิบัติตามระเบียบกับทาง FSSAI โดยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และขอรหัสผู้นำเข้าและส่งออกที่ออกโดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศของอินเดีย เพื่อขออนุมัติการนำเข้าผลิตภัณฑ์ต่อไป

             เมื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศมาถึงจุดหมายยังคลังหรือท่าเรือสินค้าประเทศอินเดีย FSSAI ได้กำหนดขั้นตอนก่อนถึงมือผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคไว้ดังนี้

             1) การตรวจ/ปล่อยและพิธีการศุลกากร (Customs Clearance)

             ผู้นำเข้าจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ (Authorized Letter) ให้กับตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร (Customs Handling Agent) และให้ทำหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ FSSAI พร้อมจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามปริมาณที่กำหนด เพื่อทำการประเมินและชำระภาษีกับเจ้าหน้าที่

             2)  ขอใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (FSSAI Clearance)

            ตัวแทนผู้นำเข้าต้องยื่น “ใบขอตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร” ผ่านระบบการตรวจผ่านผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าของ FSSAI ซึ่งภายหลังจากผ่านการตรวจผ่านเรียบร้อยแล้ว ผู้นำเข้าจะได้รับ “ใบรับรองไม่คัดค้าน” (No Objection Certificate: NOC) พร้อมกรอกรายละเอียดและแนบหลักฐานลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน FSSAI ดังนี้

            – รหัสผู้นำเข้าและส่งออกที่ออกโดยอธิบดีการค้าต่างประเทศของอินเดีย

            – ใบอนุญาตประกอบธุรกิจอาหารจากหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (FSSAI)

            – ใบแสดงปริมาณและมูลค่าของผลิตภัณฑ์

            – ใบสั่งการตรวจสอบที่ทำขึ้นโดยระบบ EDI ของศุลกากร

 

            3) การตรวจสอบและการสุ่มตัวอย่างของผลิตภัณฑ์อาหาร (Inspection and Sampling of the Consignment)

            เมื่อผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามจำนวนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยเจ้าหน้าที่จะกำหนดวันและเวลาสำหรับการตรวจสอบทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร และ การตรวจสอบอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร ที่เหลืออยู่ต้องมากกว่าร้อยละ 60 ตามอายุการเก็บรักษา

            “การบรรจุภัณฑ์และฉลาก” ต้องระบุชื่อผลิตภัณฑ์หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว รวมถึงชื่อและที่อยู่ของ   ผู้นำเข้า โลโก้ของ FSSAI และ หมายเลขใบอนุญาต ตลอดจนฉลากสัญลักษณ์เพื่อแยกประเภทมังสวิรัติหรือไม่มังสวิรัติ

            ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าจะถูกส่งไปตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ FSSAI และห้องปฏิบัติการวิจัยจะวิเคราะห์ตามข้อกำหนดของ FSSAI โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ ในกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร แต่หากเป็นสินค้าปประเภทผักหรือผลไม้ ที่มีอายุบนชั้นวางเฉลี่ยประมาณ 7-9 วัน ทางเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 3-5 วัน จากนั้นห้องปฏิบัติการวิจัยจะส่งผลการประเมินตรวจสอบผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

            4) การได้รับการอนุมัติของผลิตภัณฑ์อาหารเข้ามาในอินเดีย (Approval of Food Product into India)

            เมื่อห้องปฏิบัติการออกใบสรุปรายงานว่าผลิตภัณฑ์อาหารสอดคล้องกับข้อกำหนดของ FSSAI แล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบรับรอง NOC และใบ NCC ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์อาหารผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอนุญาตให้นำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดออกจากคลังสินค้าศุลกากรได้เพื่อนำไปจำหน่ายในลำดับต่อไป

            อินเดียและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้ามายาวนาน ทั้งมีการอัตราการขยายตัวด้านการ นำเข้า-ส่งออกระหว่างกันสูงขึ้นในแต่ละปี ทำให้ผู้ประกอบการไทยยิ่งต้องให้ความสำคัญต่อการรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าทุกประเภทก่อนส่งออกมายังตลาดผู้บริโภค เพื่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าไทย นอกจากนี้ผู้ประกอบการและตัวแทนผู้นำเข้ายังจำเป็นต้องศึกษากฎระเบียบและข้อมูลภาษีบางประเภทตามข้อกำหนดของรัฐบาลอินเดียเพื่อสามารถดำเนินธุรกิจกิจการได้อย่างถูกต้องและมั่นคง

ที่มาข่าวจาก : ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


ลงทะเบียนเข้างาน Pre-VISITOR Online ได้แล้ววันนี้ พร้อมลุ้นจับรางวัลของรางวัลพิเศษภายในงานทุกวัน :
ลงทะเบียน คลิ๊กเลย!!!

Pre Register ASEAN Fair 2017

 

sendLINE

Comment